0%
Lokmacı

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni

www.seyyarlokmaci.com.tr olarak, siz değerli kullanıcılarımıza ait kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla www.seyyarlokmaci.com.tr (“Seyyar Lokmacı”) tarafından hangi kapsamda korunacağı işbu Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni (“Gizlilik Politikası”) ile açıklanmıştır.

I. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE VERİ İŞLEME FAALİYETİNE KONU OLAN KİŞİSEL VERİ GRUPLARI

Seyyar Lokmacı tarafından, aşağıda belirtilen gruplardaki kişisel verileri kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenmektedir.

Kimlik Bilgisi
Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu kişisel verilerdir; ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet vb. bilgiler.
İletişim Bilgisi
İletişim bilgileri; telefon numarası, adres, e-posta adresi, belgegeçer numarası gibi kişisel veriler.
İşlem Güvenliği Bilgisi
Seyyar Lokmacı'nın faaliyetlerini yürütürken gerek veri sahibinin gerekse de Seyyar Lokmacı teknik, idari ve hukuki güvenliğinin sağlanması için işlenen ilgili kişiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren bilgiler kişisel veriler.
Finansal Bilgi
Seyyar Lokmacı ile veri sahibi arasındaki hukuki ilişki kapsamında yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, finansal profil gibi kişisel veriler.
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi
Seyyar Lokmacı'nın hukuki alacak ve haklarının tespiti, tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülüklerin ve Seyyar Lokmacı politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler.
Talep Şikayet Yönetim Bilgisi
Seyyar Lokmacı'ya yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.
İtibar Yönetim Bİlgisi
Kişiyle ilişkilendirilen ve Seyyar Lokmacı'nın itibarını korumak maksatlı toplanan kişisel veriler (örneğin; Seyyar Lokmacı ile ilgili yapılan paylaşımlar)

II. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz

Kişisel verileriniz, tarafımızdan sağlanan hizmet ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Ayrıca, Seyyar Lokmacı hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, başvuru formu, dilek şikayet mesaj formu kullanarak iletişim sağladığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

III. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Kişisel verileriniz,

 • * Seyyar Lokmacı tarafından yapılabilecek farklı ticari faaliyetler ve sözleşmelerle ilgili hizmet verebilmek, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğini yerine getirmek,
 • * Planlama, müşteri memnuniyeti, şikayet yönetimi, itibar araştırma, etkinlik yönetimi, hukuki uyum, denetim, mali işler süreçlerini yürütmekte ve bu konularda çalışmalar yapmak,
 • * Üyelik, davetiye, kampanyalardan yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
 • * Yeni hizmetler ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
 • * Faaliyet konumuz ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma imkânı sunmak,
 • * Sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapabilmek,
 • * Genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama ve temenni iletimi,
 • * Seyyar Lokmacı menfaat ve politikaları doğrultusunda ticari amaçlarla kullanmak,
 • * Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,
 • * Seyyar Lokmacı sponsorlarına, destekçilerine, iş ortaklarına etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek,
 • * Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
 • * Tarafınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,
 • * Uygulama/aplikasyon yönetmek,
 • * Seyyar Lokmacı tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
 • * Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
 • * Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmek,
 • * Yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik ve benzerlerini bildirmek,
 • * Yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde yazılı ve görsel mecralarda ve basında yer alacak Seyyar Lokmacı ile ilgili haberlerde kullanmak
 • * Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve

KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla, Seyyar Lokmacı ve ilişkili gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir.

IV. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Seyyar Lokmacı ve bağlı gerçek veya tüzel kişilerle ve ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dâhil olmak üzere verdiğimiz hizmetlerin devamını sağlamak amacı ile sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, sponsorlarımıza ve reklam verenlere, bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlar ile; kanunen yetkili kamu kurumları ve diğer gerçek ya da resmi ve özel tüzel kişilere aktarılabilmektedir.

V. KVKK uyarınca Seyyar Lokmacı'nın Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller Nelerdir?

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Seyyar Lokmacı, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • * Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • * Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • * Seyyar Lokmacı ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • * Seyyar Lokmacı'nın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • * Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • * Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 • * Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Seyyar Lokmacı'nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

VI. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

KVKK’ya uygun olarak kişisel verileriniz, KVKK 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca Seyyar Lokmacı olarak verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

VII. Veri Güvenliğini Korumak için Nasıl Önlemler Alıyoruz?

Seyyar Lokmacı, KVKK ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni ifade edilen şartlarda,

 • * kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • * kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin korunmasını
 • * sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt etmektedir.

Seyyar Lokmacı, veri sahibi olan kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

VIll. Çerez ve Çerez Politikası Nedir?

Seyyar Lokmacı, seyyarlokmaci.com.tr’den (“Site”) verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Seyyar Lokmacı çerez politikası hakkında daha detaylı bilgi için Çerezler Politikası’nı okumanızı tavsiye ederiz.

IX. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • * kişisel verileri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • * kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • * kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • * yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • * kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • * KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • * işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • * kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sahibi Başvuru Formu’nda ( e posta aracılığıyla talep edebilirsiniz ) belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Seyyar Lokmacı tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman yukarıda bahsedilen iletişim yollarıyla Seyyar Lokmacı'ya bildirebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Veri Sahibi, işbu Aydınlatma Metni’ne konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Seyyar Lokmacı'nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız durumunda Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğinizi kabul ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendinize ait olacağını beyan etmektesiniz.

X. Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni’nde Değişiklik Yapabilir Miyiz?

Seyyar Lokmacı, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, veri sahibine herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanmaktadır.

Seyyar Lokmacı